浙江方岩丹霞地貌类型及其空间组合
欧阳杰,朱诚,彭华,俞锦标,李兰,周日良,张广胜,朱光耀,李中轩,钟宜顺,朱青,吕文,胡永起,郑朝贵,吕振荣,胡昶,武弘麟
Types and Spatial Combination of Danxia Landforms of Fangyan in Zhejiang Province
OUYANG Jie,ZHU Cheng,PENG Hua,YU Jinbiao,LI Lan,ZHOU Riliang,ZHANG Guangsheng,ZHU Guangyao,LI Zhongxuan,ZHONG Yishun,ZHU Qing,Lv Wen,HU Yongqi,ZHENG Chaogui,Lv Zhenrong,HU Chang,WU Honglin
地理学报 . 2009, (3): 349 -356 .  DOI: 10.11821/xb200903010