Please wait a minute...

当期目录

  1947年, 第14卷, 第2期 刊出日期:1947-06-15 上一期    下一期
  论文
  贵州遵义附近之相对地势
  陈述彭
  1947, 14 (2):  1-11.  doi: 10.11821/xb194702004
  摘要 ( )   PDF(2490KB) ( )  
  一、引言表示地貌之方法不下十余种,但以等高线法应用最广。若地图缩尺大於十万分之一,表示之效果,诚无出其右者。惟地图辅尺较小时,则等高线并非最适宜之方法。因缩尺较小之地图,等高线间距必大,局部之地貌改变,常被抹杀。即平原与同山地等最重要之自然地理区划,亦竟不能明显表示。例如我国东南沿海、原多起伏之邱陵,而太原、长安及成都附近,实为广大之平原。
  相关文章 | 计量指标
  云南滇池区域之土地利用
  程潞, 陈述彭, 宋铭奎, 黄秉成
  1947, 14 (2):  12-33.  doi: 10.11821/xb194702005
  摘要 ( )   PDF(4028KB) ( )  
  云南地形,东西迥异。西部山脉纵列,峡谷叢错,形成巨大之天然屏障。东部高原,则地势较缓,多山间盆地,土壤肥沃;宜於耕耘。此类盆地,滇人称为‘坝子’;其间湖泊,则称为‘海子’。滇池乃云南高原上最大之‘海子’,环湖周遭二十余河流,以及流域三千方公里之水流悉汇注其中(注一)。
  相关文章 | 计量指标
  新疆迪化附近调查纪要
  丁驌
  1947, 14 (2):  34-47.  doi: 10.11821/xb194702006
  摘要 ( )   PDF(1149KB) ( )  
  三十四年五月十九日由重庆飞迪化。初越青木关之背斜,不对称之足迹显而易,旯,山脉蜿蜒如蛇,一江中贯。越监井溪,嘉陵江支流曲折宛如美国之Potomac河,即理控制之河曲也。过此即入真正之四川盆地,地层平铺,邱陵、水田、江岸三色交积如锦如茵,尤以田垠蜿蜒如梯,犹在Cilorado峡谷之上。
  相关文章 | 计量指标