Research progress in river geomorphology in China: In memory of 100-year anniversary of Shen Yuchang's birth
Jiongxin XU, Qiangguo CAI, Bingyuan LI, Jishan WU, Desheng JIN, Lianyuan YOU, Changxing SHI, Qingsong ZHANG
Acta Geographica Sinica . 2016, (11): 2020 -2036 .  DOI: 10.11821/dlxb201611012