Research progress in river geomorphology in China: In memory of 100-year anniversary of Shen Yuchang's birth

Jiongxin XU, Qiangguo CAI, Bingyuan LI, Jishan WU, Desheng JIN, Lianyuan YOU, Changxing SHI, Qingsong ZHANG

Acta Geographica Sinica ›› 2016, Vol. 71 ›› Issue (11) : 2020-2036.

PDF(704 KB)
PDF(704 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2016, Vol. 71 ›› Issue (11) : 2020-2036. DOI: 10.11821/dlxb201611012
Geographer

Research progress in river geomorphology in China: In memory of 100-year anniversary of Shen Yuchang's birth

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2016, 71(11): 2020-2036 https://doi.org/10.11821/dlxb201611012

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(704 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/