Academic life path and discipline tree of Professor Wang Enyong
WU Bihu, XIAO Ye
Acta Geographica Sinica . 2024, (4): 1085 -1096 .  DOI: 10.11821/dlxb202404015