Interprovincial urban and rural floating population evolution of China and its relationship with regional economic development
KE Wenqian, XIAO Baoyu, LIN Liyue, ZHU Yu, WANG Yan
Acta Geographica Sinica . 2023, (8): 2041 -2057 .  DOI: 10.11821/dlxb202308012