Spatio-temporal analysis of COVID-19 epidemic risk in Guangdong Province based on population migration
YE Yuyao, WANG Changjian, ZHANG Hong'ou, YANG Ji, LIU Zhengqian, WU Kangmin, DENG Yingbin
Acta Geographica Sinica . 2020, (11): 2521 -2534 .  DOI: 10.11821/dlxb202011018