The theoretical basis and technical path of cyberspace geography
GAO Chundong, GUO Qiquan, JIANG Dong, WANG Zhenbo, FANG Chuanglin, HAO Mengmeng
Acta Geographica Sinica . 2019, (9): 1709 -1722 .  DOI: 10.11821/dlxb201909001