Spatial distribution and driving factors of karst rocky desertification based on GIS and geodetectors
WANG Zhengxiong,JIANG Yongjun,ZHANG Yuanzhu,DUAN Shihui,LIU Jiuchan,ZENG Ze,ZENG Sibo
Acta Geographica Sinica . 2019, (5): 1025 -1039 .  DOI: 10.11821/dlxb201905014