The size distribution of Neolithic sites in the middle reaches of the Yangtze River
CHEN Rui,LI Fengquan,WANG Tianyang,ZHU Lidong,YE Wei,ZHOU Guocheng
Acta Geographica Sinica . 2018, (3): 474 -486 .  DOI: 10.11821/dlxb201803007