Change features of precipitation events in Shandong Province from 1961 to 2010
DONG Xuguang, GU Weizong, MENG Xiangxin, LIU Huanbin
Acta Geographica Sinica . 2014, (5): 661 -671 .  DOI: 10.11821/dlxb201405009