Response analysis of land use change to the degree of human activities in Beiluo River basin since 1976
WU Linna, YANG Shengtian, LIU Xiaoyan, LUO Ya, ZHOU Xu, ZHAO Haigen
Acta Geographica Sinica . 2014, (1): 54 -63 .  DOI: 10.11821/dlxb201401005