The characteristics and mechanisms of carbon emissions from energy consumption in China using DMSP/OLS night light imageries
SU Yongxian, CHEN Xiuzhi, YE Yuyao, WU Qitao, ZHANG Hong'ou, HUANG Ningsheng, KUANG Yaoqiu
Acta Geographica Sinica . 2013, (11): 1513 -1526 .  DOI: 10.11821/dlxb201311007