A SEA-RUNNING CHANGJIANG RIVER DURING THE LAST GLACIATION?
Li Congxian, Zhang Guijia
Acta Geographica Sinica . 1995, (5): 459 -463 .  DOI: 10.11821/xb199505009