Zoning for Water Resource Management in the Haihe River Basin
LIU Changshun, LIU Changming, YANG Hong
Acta Geographica Sinica . 2004, (3): 349 -356 .  DOI: 10.11821/xb200403004