Heavy Metal Concentr ations of Agr icultur al Soils and Vegetables from Dongguan, Guangdong Province, China
CAI Limei1, 2, MA Jin1, 2, ZHOU Yongzhang1, 2, HUANG Lanchun1, 2,CHEN Feixiang1, 2, XIE Xiaohua1, 2, YANG Xiaoqiang1, 2
Acta Geographica Sinica . 2008, (9): 994 -1003 .  DOI: 10.11821/xb200809009