Coastal environment evolution record from Anshan coastal aeolian sand of Jinjiang, Fujian Province, based on the OSL dating

HU Fangen, LI Zhizhong, JIN Jianhui, ZHAO Qian, ZHANG Hui, WANG Xianli, XIA Jing, CHEN Xiuling

Acta Geographica Sinica ›› 2013, Vol. 68 ›› Issue (3) : 343-356.

PDF(5673 KB)
PDF(5673 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2013, Vol. 68 ›› Issue (3) : 343-356. DOI: 10.11821/xb201303005

Coastal environment evolution record from Anshan coastal aeolian sand of Jinjiang, Fujian Province, based on the OSL dating

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2013, 68(3): 343-356 https://doi.org/10.11821/xb201303005

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(5673 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/