Spatial Patterns and Driving Forces of Land Use Change  in China in the Early 21st Century

LIU Ji-Yuan-1, Zhang-Ceng-Xiang-2, Xu-Xin-Liang-1, Kuang-Wen-Hui-1, Zhou-Mo-Cun-3, Zhang-Shu-Wen-4, LI Ren-Dong-5, Ya-Chang-Zhen-6, Xu-Dong-Sheng-7, Tun-Shi-Xin-8, Jiang-Na-9

Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (12) : 1411-1420.

PDF(1549 KB)
PDF(1549 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (12) : 1411-1420. DOI: 10.11821/xb200912001
Original Articles

Spatial Patterns and Driving Forces of Land Use Change  in China in the Early 21st Century

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 64(12): 1411-1420 https://doi.org/10.11821/xb200912001

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1549 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/