Types and Spatial Combination of Danxia Landforms of Fangyan in Zhejiang Province

OUYANG Jie,ZHU Cheng,PENG Hua,YU Jinbiao,LI Lan,ZHOU Riliang,ZHANG Guangsheng,ZHU Guangyao,LI Zhongxuan,ZHONG Yishun,ZHU Qing,Lv Wen,HU Yongqi,ZHENG Chaogui,Lv Zhenrong,HU Chang,WU Honglin

Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (3) : 349-356.

PDF(1550 KB)
PDF(1550 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (3) : 349-356. DOI: 10.11821/xb200903010

Types and Spatial Combination of Danxia Landforms of Fangyan in Zhejiang Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 64(3): 349-356 https://doi.org/10.11821/xb200903010

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1550 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/