Age and Genesis of the Danxia Landform on Jianglang Mountain, Zhejiang Province

ZHU Cheng,PENG Hua,LI Zhongxuan,ZHANG Guangsheng,LI Lan,YU Jinbiao,ZHU Guangyao,OUYANG Jie,ZHONG Yishun,ZHU Qing,ZHOU Shunqin,ZHENG Chaogui,ZHOU Riliang,LI Dong,ZHU Yuming,LV Wen,WU Honglin

Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (1) : 21-32.

PDF(2527 KB)
PDF(2527 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2009, Vol. 64 ›› Issue (1) : 21-32. DOI: 10.11821/xb200901003

Age and Genesis of the Danxia Landform on Jianglang Mountain, Zhejiang Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 64(1): 21-32 https://doi.org/10.11821/xb200901003

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(2527 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/