Sedimentary Characteristics of Paleo-eolian Dune Sands in Salawusu Formation of the Salawusu River Valley

OU Xianjiao,LI Baosheng,JIN Heling,WU Zheng,WEN Xiaohao,DONG Guangrong,ZENG Lanhua,OUYANG Chuntao,YANG Yi,LIU Yufei

Acta Geographica Sinica ›› 2006, Vol. 61 ›› Issue (9) : 965-975.

PDF(730 KB)
PDF(730 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2006, Vol. 61 ›› Issue (9) : 965-975. DOI: 10.11821/xb200609008

Sedimentary Characteristics of Paleo-eolian Dune Sands in Salawusu Formation of the Salawusu River Valley

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2006, 61(9): 965-975 https://doi.org/10.11821/xb200609008

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(730 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/