Key words: cross-border, urban growth, growth coalition, Jiangyin Economic Development Zone in Jingjiang