National Demands for and Development Strategies of Chinese Geography

CAI Yunlong, LU Dadao, ZHOU Yixing, WANG Jici, QIN Qiming, LI Youli,CHAI Yanwei, ZHANG Yili, LIU Weidong, WANG Jingfeng,SONG Changqing, LENG Shuying, WANG Min

Acta Geographica Sinica ›› 2004, Vol. 59 ›› Issue (6) : 811-819.

PDF(1254 KB)
PDF(1254 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2004, Vol. 59 ›› Issue (6) : 811-819. DOI: 10.11821/xb200406002

National Demands for and Development Strategies of Chinese Geography

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2004, 59(6): 811-819 https://doi.org/10.11821/xb200406002

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1254 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/