Analysis on Spatial-Temporal Features of Land Use in China

WANG Si-yuan, LIU Ji-yuan, ZHANG Zeng-xiang, ZHOU Quan-bin, ZHAO Xiao-li

Acta Geographica Sinica ›› 2001, Vol. 56 ›› Issue (6) : 631-639.

PDF(1134 KB)
PDF(1134 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2001, Vol. 56 ›› Issue (6) : 631-639. DOI: 10.11821/xb200106001

Analysis on Spatial-Temporal Features of Land Use in China

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2001, 56(6): 631-639 https://doi.org/10.11821/xb200106001

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1134 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/