UPLIFT OF THE QINGHAI—XIZANG (TIBETAN) PLATEAU AND EAST ASIA ENVIRONMENTAL CHANGE DURING LATE CENOZOIC

Shi Yafeng, Li Jijun, Li Bingyuan, Yao Tandong, Wang Suming, Li Shijie, Cui Zhijiu, Wang Fubao, Pan Baotian, Fang Xiaomin, Zhang Qingsong

Acta Geographica Sinica ›› 1999, Vol. 54 ›› Issue (1) : 10-20.

PDF(333 KB)
PDF(333 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 1999, Vol. 54 ›› Issue (1) : 10-20. DOI: 10.11821/xb199901002

UPLIFT OF THE QINGHAI—XIZANG (TIBETAN) PLATEAU AND EAST ASIA ENVIRONMENTAL CHANGE DURING LATE CENOZOIC

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 1999, 54(1): 10-20 https://doi.org/10.11821/xb199901002

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(333 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/