Spatial pattern of oxygen concentration and "three-dimensional zonation" in the natural zone on the Qinghai-Tibet Plateau

SHI Peijun, HU Xiaokang, CHEN Yanqiang, ZHANG Hui, YANG Heyi, HU Jinpeng, YANG Wenqian, JIA Wei, MA Weidong, JIANG Lu, ZHANG Gangfeng, PU Xiaoyan, HAO Lizhuang, WANG Jing'ai, ZHU Wenquan, MA Yonggui, TANG Haiping, CHEN Zhi

Acta Geographica Sinica ›› 2023, Vol. 78 ›› Issue (3) : 532-547.

PDF(4316 KB)
PDF(4316 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2023, Vol. 78 ›› Issue (3) : 532-547. DOI: 10.11821/dlxb202303002
Theoretical and Methodological Exploration

Spatial pattern of oxygen concentration and "three-dimensional zonation" in the natural zone on the Qinghai-Tibet Plateau

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 78(3): 532-547 https://doi.org/10.11821/dlxb202303002

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(4316 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/