Sustainability in the Anthropocene: Telecoupling framework and its applicationss

SUN Jing, LIU Jianguo, YANG Xinjun, ZHAO Fuqiang, QIN Yuchu, YAO Yingying, WANG Fang, LUN Fei, WANG Jiejing, QIN Bo, LIU Tao, ZHANG Conglin, HUANG Baorong, CHENG Yeqing, SHI Jinlian, ZHANG Jinsong, TANG Huajun, YANG Peng, WU Wenbin

Acta Geographica Sinica ›› 2020, Vol. 75 ›› Issue (11) : 2408-2416.

PDF(1017 KB)
PDF(1017 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2020, Vol. 75 ›› Issue (11) : 2408-2416. DOI: 10.11821/dlxb202011010
Ecological Civilization and Sustainable Development

Sustainability in the Anthropocene: Telecoupling framework and its applicationss

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 75(11): 2408-2416 https://doi.org/10.11821/dlxb202011010

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1017 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/