Development and innovations in the human geography discipline at Peking University

Changchun FENG, Canfei HE, Hui DENG, Jian LIN, Guangzhong CAO, Yanwei CHAI, Bihu WU, Yanguang CHEN, Jian FENG, Pengjun ZHAO, Feng SONG, Linlin DAI, Shengjun ZHU

Acta Geographica Sinica ›› 2017, Vol. 72 ›› Issue (11) : 1952-1973.

PDF(769 KB)
PDF(769 KB)
Acta Geographica Sinica ›› 2017, Vol. 72 ›› Issue (11) : 1952-1973. DOI: 10.11821/dlxb201711004
The 65th Anniversary of Peking University's Department of Geography

Development and innovations in the human geography discipline at Peking University

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 72(11): 1952-1973 https://doi.org/10.11821/dlxb201711004

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(769 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/