Regional disparity and the influencing factors of land urbanization in China at the county level, 2000-2015
GAO Jinlong,BAO Jingwei,LIU Yansui,CHEN Jianglong
Acta Geographica Sinica . 2018, (12): 2329 -2344 .  DOI: 10.11821/dlxb201812005