Urban vacant land: Rethinking the mushrooming urbanization
SONG Xiaoqing,MA Zhanhong,ZHAO Guosong,WU Zhifeng
Acta Geographica Sinica . 2018, (6): 1033 -1048 .  DOI: 10.11821/dlxb201806004