Spatial effects of high-speed rails on interurban economic linkages in China
Jiao'e WANG, Jingjuan JIAO, Fengjun JIN
Acta Geographica Sinica . 2014, (12): 1833 -1846 .  DOI: 10.11821/dlxb201412009