Response of Water Resources to Climate Change and Its Future Trend in the Source Region of the Yangtze River
LI Lin, DAI Sheng, SHEN Hongyan, LI Hongmei, XIAO Jianshe
Acta Geographica Sinica . 2012, (7): 941 -950 .  DOI: 10.11821/xb201207007