Holocene Aeolian Loess and Its Pedogenic Modification in the Upper Hanjiang River Valley, China
PANG Jiangli, HUANG Chunchang, ZHOU Yali, ZHA Xiaochun, WANG Chaojian
Acta Geographica Sinica . 2011, (11): 1562 -1573 .  DOI: 10.11821/xb201111012