Land Resources Assessment Model for Mountainous Areas Based on GIS: A Case Study of Liangshan Yizu Autonomous Prefecture, Sichuan Province
LIU Bintao, LIU Shaoquan, TAO Heping, SHI Zhan, GUO Shili, CAOWeichao
Acta Geographica Sinica . 2011, (8): 1131 -1140 .  DOI: 10.11821/xb201108012