Analysis on Social Areas of Guangzhou City during the Economic System Transformation
ZHOU Chunshan,LIU Yang,ZHU Hong
Acta Geographica Sinica . 2006, (10): 1046 -1056 .  DOI: 10.11821/xb200610004