Sequences and Ages of Fluvial Terracesalong the Northern Piedmont of the Tianshan Mountains
LU Honghua,LI Youli,NAN Feng,SI Supei1,LIU Yunming,QIAN Mang,ZHAO Hongzhuang
Acta Geographica Sinica . 2008, (1): 65 -74 .  DOI: 10.11821/xb200801007