Identification of the Susceptible Regions to Climate Change Impact on Grain Yield Per Unit Area in China
YIN Peihong1; 2; FANG Xiuqi2; ZHANG Xuezhen2; 3; QI Faquan4
Acta Geographica Sinica . 2010, (5): 515 -524 .  DOI: 10.11821/xb201005001