Preliminary Research on Regional Water Resources Carrying Capacity Conception and Method
DUAN Chunqing1; LIU Changming1; 2; CHEN Xiaonan3; LIU Wenhua2; ZHENG Hongxing2
Acta Geographica Sinica . 2010, (1): 82 -90 .  DOI: 10.11821/xb201001009