The Response of Water Level of Selin Co to Climate Change during 1975-2008
BIAN Duo, BIAN Baciren, LA Ba, WANG Caiyun, CHEN Tao
Acta Geographica Sinica . 2010, (3): 313 -319 .  DOI: 10.11821/xb201003006