Spatial Clustering Method Based on General Multidimensional Cloud Model
DENG Hu-1, 2, Liu-Cheng-He-1, Zhang-Wen-Ting-3, Wang-Li-2, 4, 5, Wang-Jiang-Gao-1, 2
Acta Geographica Sinica . 2009, (12): 1439 -1447 .  DOI: 10.11821/xb200912004